تبلیغات
Best In The World - ^‿^ خنده ^‿^
Best In The World
Always Keep The Faith
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
^‿^ خنده ^‿^

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻥ، ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻥ ﺑﺮﻥ ﺣﻤﻮﻡ

ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻯ اﻭﻝ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺮﻥ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺮﻥ

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ %99 ﻣﺮﺩﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ :
ﻧﻮﻭﮐﺮﺗﻢ

ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﻤﻤﻤﻤﻢ
ﺍﻗﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯾﯿﯿﯿﯽﯼ

ﺧﺎﮎ ﭘﺎﺗﻢ
ﻣﺨﻠﺼﺘﻢ

ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺝ ﺳﺮﯼ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻠﻔﻦ :

اسکول عوضی !!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

قاضی :خب خانم شما برای دفاع از خودتون چی دارید بگید؟
زن :بچه از شکم من اومده بیرون پس باید پیش من بمونه!
مرد :آقای قاضی وقتی شما یه سکه میندازید تو دستگاه یه نوشابه میگیرید نوشابه مال شماس یا مال دستگاه؟
قاضی :بچه با پدرش میمونه، ختم جلسه!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ﻫﺮﭼﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺣـﺴﺎﺏ ﮐـﺮﺩﻡ

ﺩﯾـﺪﻡ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﯾﻂ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

فقط

قابلیت تولید مثلش رو دارم لامصب

+++++++++++++++++++++++++++++

برید ادامه مطلب
 
خارج:
ﻣﺎﻣﺎﻥ؟
ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻥ؟
ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪﯼ ﯾﺎ ﺍﻭﻥ؟ - ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ
ﺍﻭﻝ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺷﺪﻡ. ﺍﻭﻥﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ
ﻧﺘﯿﺠﻪ : ﺑﻮﺱ . ﺑﻮﺱ . ﺑﭙﺮ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
ﺍﯾﺮﺍﻥ:
ﻣـَـﻤـﻦ؟
ﻫﺎﻥ؟
ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪﯼ ﯾﺎ ﺍﻭﻥ؟ - ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﻝ
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺷﺪ
ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮﺍ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺯﻥ؟ ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﻣﻦ
ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﻢ؟
ﺑﺎﺑﺎ : ﺗﻮ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﺎﯼ ﺗﻦِ ﻟﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ
ﺣﺮﻑِ ﻣﻔﺖ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﯾﻦ ! ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﺩﻫﻨﺘﻮ ﺁﺏ ﺑﮑﺶ
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﺎﺭ ! ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺑﺮﻭ ﺁﺑﺠﯿﺘﻮ
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ! 4ﺑﺎﺭ ﺷﻮﻋَــﺮ ﮐﺮﺩﻩ!
ﺑﺎﺑﺎ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺮِ
ﺗﺮﺷﯿﺪﮤ ﺗﻮﺋﻪ ﮐﻪ ! ﻭ ..............
ﻧﺘﯿﺠﻪ : ﺗﻖﺗﻮﻕ ﺑﻮﻣﻤﻤﻢﺩﯾﺶﺩﯾﺸﺸﺸﺶ ﺵ ﺵ
ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻎ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﺬﺭﯼ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ،
 ﻧﺬﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﯽ
 ﻣﻨﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﻡ 
ﺩﺧﺘﺮ ﭼﺸﺎﺵ ﮔﺮﺩ ﺷﺪ ﺩﺍﺵ ﺍﺯ ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺰﺩ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺏ ﭼﯿﻪ؟ 
ﻣﻨﻢ ﯾﮑﻢ مکث ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ غزه!
نمیدونم چرا درو محکم بست و خدافظیم نکرد. فکر کنم اسرا...ییلی بود!

++++++++++++++++++++++++++++++++

دخترخالم مدارکشو داده واسه ترجمه که بره خارج بعد اومده خونه ما میگم چایی میخوره یا شربت؟
میگه قهوه ترک اگه داری بیار٬ تلخ باشه لدفن!!!!!!!
حالا تا هفته پیش خاکشیر با افتابه سر میکشیدا !!!!!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++

خوبی سرما خوردگی اینه که

هر وقت انگشت میکنی تو دماغت دست پر برمیگردی ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

اهای اقا پسری که قرار بود تو دانشگاه با هم تصادف کنیم ،
و جزوه هام بریزه رو زمین و تو جمعشون کنی ،
و بعد عاشقم بشی...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میخوام بگم برات ارزوی موفقیت دارم !
منتظر من نباش من کنکورمو گند زدم نمیتونم بیام دانشگاه خدافض عشقه من İmage

+++++++++++++++++++++++++++++++

سرعت نت ایران انقدر کمه ک تا بخوای مخ یکیو بزنی از یکی دیگه خوشت میاد
خلاصه ملت عوضی نیستنااا سرعت کمه!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

یه نامزد خوشگلم نداریم
بهمون بگه عزیزم پاشو فردا با هم بریم سفر
منم بگم : کجا بریم؟
بگه شمال عزیزم
منم بگم : باشه عزیزم فقط صبر کن من میخوام پیرهن جدید بخرم بیام
اونم بگه : نه نمیخواد تو همینجوری خوشتیپی
منم بگم : نه نمیشه باید بخرم
اونم بگه : اه نمیخواااااااااااااااد دیگه
منم بگم : سر من داد نزن اصلن نمیامااااااااا
اونم بگه : خفه شو کثافت
ببخشید دعوامون شد !
بقیه شو بعدا مینویسم ! برم ببینم این روانی چی میگه!:roll:
به چه جرآتی سر من داد میزنه!!!!!!:Connie_u:

++++++++++++++++++++++++++++++++

این پسرایی که قدشون بلنده 
هیکلین
با جذبه ان
چشم ابرو مشکین
ته ریش دارن
همونایی که مردونه تیپ میزنن
واسه بقیه خشک و جدین و فقط واسه کسی که دوسش دارن میخندن
همونایی که به دخترا محل نمیزارن 
همونایی که هر جا میرن اکیپ پسرن ...
از همین جا آرزوی مرگ دوس دختراشونو دارم
با تشکر فراوان 
نقطه سر خط

++++++++++++++++++++++++++++++++++

مورد داشتیم رفته سربازی تو اموزشی
بهش میگن:اگه 3 تا دشمن اومدن برات چه میکنی...گفت :پدرشونو در میارم!!!
گفتن اگه 4بیان چیکار میکنی!!!
گفت: اسفالتوشون میکنم
گفتن :اگه 5 بیان چی میکنی!!!
گفت:هااااااااااامیزنم لهشون میکنم....!گفتن بهش آفرین به شجاعتت
گفتن:حالا اگه 70 نفر و سه هواپیما و پنج تا تانک بیان چی...؟
گفت یه تیر میزنم تو مغزم و توف به اون کشور و ارتشی که غیر از من کسی نداره!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++

پسر : بابا اگه ۱۰۰ میلیون از بانک برنده بشی چیکار میکنی ؟
پدر : پاریس ، ویسکی ، جنیفرلوپز
پسر : اونوخت اگه اگه نشی چی؟
پدر : هیچی ، خونه ، چایی ، ننت!! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

عشق مثه گنجشک میمونه :
اگه شل بگیریش میپره …
اگه سفت بگیریش میمیره …
باید یه جوری بگیریش که آروم ب.ر.ی.ن.ه کف دستت !

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++==

اﺯ ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:

ﯾﺎ ﺷﯿﺦ

ﺯﻧﺪﮔﯽﺧﻮﺩ ﺑﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻤﻮﺩﯼ؟

ﺷﯿﺦ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

ﮔﻤﺸﯿﻦ ﻋﻮﺿﯿﺎ!

ﭘﺪﺭ لقمان و ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﯾﻦ ﺣﺎﻻﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﻪ؟
:roll:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

تلویزیون داشت می گفت کودک لطــــیف است با آن به درستی برخورد کنید !
در راستای مسخره بازی به مامانم میگم : ماماااااان من لطــــیفماااااا …
مامانم : عزیزم تو دیگه از لطــــافت دراومدی کثاااااافطــــ شدی !!!
به نظـر شما آلبوم دادم بیرون اسمشو چی بذارم ؟

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

یه ایرانی و ژاپنی نشسته بودن با هم

بچه هاشونم اون طرفتر داشتن بازی میکردن.
یه دفعه بچه ژاپنیه میره تو سکوت!
ایرانیه از ژاپنیه میپرسه پسرت چشه چرا یهو ساکت شد؟
ژاپنیه گفت: یا چیزی تو ذهنش اختراع کرد یا داره اختراع میکنه.
نگاه میکنه میبینه پسر ایرانیه هم رفته تو فاز سکوت.
میپرسه پسر تو چرا رفت تو سکوت؟
ایرانیه میگه: یا ریده یا میخواد برینه به چیزی Laugh300

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

دوران نامزدی برای دختران چه دورانی است؟
.
.
.
.
.
دورانی که هیچ کس مخارجتو به عهده نمیگیره
ولی سر اینکه کی اختیاردارته دعواست
398719_boredsmiley

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

دختره میره پیش فالگیر
میگه آیا كسى باهام ازدواج میكنه؟
میگه نه!
میگه تو كه هنوز كف دستمو ندیدى؟؟
میگه قیافتو كه دیدم!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

نمیدونم چرا هر وقت نماز میخونم

تصویر عمم میاد جلوی چشم !!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
انگار خدا داره غیر مستقیم میگه
این نماز به درد عمت میخوره517321_LaieA_052

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

روبهی به زاغ گفت
بیااااااااازاغ گفت :پنیرومیخوای؟روباه گفت :نهزاغ گفت پس چی؟روباه گفت :دوری کنیم از هم

+++++++++++++++++++++++++++++====

شنگول منگول 2013

گرگه: تق تق تق... در میزنه

مادر شنگول منگول: بچه ها نیستن بیا تو نفسم .......M5-6بقیش دیگه یخه 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺍﻭﻣﺪﻩ به زبون خودش ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻯ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﻯ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ یه متن ﻧﻮﺷﺘﻪ :

ﮔﻠﻴﻦ ﮔﺌﺪﺍﺥ ﺁﻏﻠﻴﻴﺎﺥ ، ﺍﻭﺭﻣﻮ ﮔﺆﻟﻮﻥ ﺩﻭﻟﺪﻭﺭﺍﺥ…

ﺯﻳﺮﺵ ﻳﺎﺭﻭ ﻛﺎﻣﻨﺖ پاسخ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺁﻯ ﺑﺮﻯ ﺑﺎﺥ ، ﺑﺮﻯ ﺑﺎخ !!!
Laugh300Laugh300Laugh300Laugh300Laugh300

++++++++++++++++++++++++++++

چند روز پیش مهمون داشتیم
بعد یه دختر ۲۰ الی ۲۵ ساله مجرد هم تو مهمونا بود
کلی سر به سر داداش کوچیکم (دهه هشتادی – گودزیلای تمام عیار) میذاشت
بعد به داداشم گفت : خاله رو چقد دوس داری؟؟
این داداش منم نه گذاشت نه برداشت گفت:
آخه اگه دوست داشتنی بودی که اینجا نبودی!
خونه شوهرت بودی داشتی جوراباشو میشستی21000000
22000000 2200000022000000

++++++++++++++++++++++++++++++

ﯾﺎﺭﻭ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻮﺩ ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺑﻬﺶ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩ .
ﯾﺎﺭﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ !!
ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﭘﺪﺭ ﯾﻜﯽ ﺍﺯﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ...
ﯾﺎﺭﻭ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺮﺩﯾﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ؟
ﺯﻧﻪ ﺳﺮﺥ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ،ﻣﻦ ﺩﺑﯿﺮ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺧﺘﺮﺗﻢ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++=

میدونید الاغ چرا کلوچه نمی خوره ؟ 
چون انگشت نداره که لایه دندوناشو تمیز کنه ! 

تا اکتشاف بعدی خدا یارو نگهدارتان. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

  پایان 
نوع مطلب : خنده بازار، 
برچسب ها : جوک، خنده، جوک جدید، محض خنده، جوک باحال، طنز، مطالب طنز،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 1 اردیبهشت 1394
شنبه 12 فروردین 1396 01:50 ب.ظ
First off I would like to say superb blog!

I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.

I was interested to know how you center yourself and
clear your head prior to writing. I've had a tough time
clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I truly do enjoy
writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
tips? Thank you!
جمعه 29 خرداد 1394 10:25 ب.ظ
سلام
وبلاگ جالبی دارید
میشه به منم یاد بدید که چه جوری عکس اپلود کنم؟
ممنون
Xia Mozhgan

سلام..

خیلی ممنون..

برای آپلود عکس باید از آپلود سنتر استفاده کنید مثل http://8pic.ir/ یا http://www.up3.98ia.com/ یا اگه میخواین فایل هاتون دائمی باشه و پاک نشه میتونین از سایت http://www.picofile.com/ استفاده کنید..

تو هر کدوم از سایتا دکمه ی انتخاب فایلو میزنی و عکس مورد نظرتو از کامپیوترت انتخاب میکنی و بعد میزنی رو آپلود.

باز اگه متوجه نشدی بگو عکسشو برات بزارم تا تصویری بهت یاد بدم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

ジェジュンセット